Számlázási változások 2013. január 1.-től

2013. január 04. 15:24 - dvdnam

Immár 2013-at írunk a naptárban, és az új év kezdetével életbe léptek új szabályok is. A szakemberek, vállalkozók részére különösen fontos, hogy tisztában legyenek a változásokkal, mert különben kellemetlen meglepetések érhetik őket. Bárány Terézia okleveles nemzetközi-, adóeljárási- és forgalmi-adószakértő összeállított egy közleményt a számlázási változásokról, reméljük hasznát veszitek.

2013-tól változnak a számla kötelező tartalmi elemei: 

  • 2 millió Ft adóösszeget elérő vagy meghaladó számlánál a vevő adószámát is szerepeltetni kell a számlán,
  • Pénzforgalmi adózású adóalany által kiállított számlán erre a tényre történő utalást "pénzforgalmi adózás" felirattal kell jelölni a számlán, 
  • A fordított adózást ("fordított adózás"), a különbözet szerinti adózást ("különbözet szerinti adózás –utazási irodák,  ….-használt cikkek, …-műalkotások, …-régiségek") és az önszámlázás tényét - amikor az értékesítő helyett a vevő-befogadó állítja ki a számlát – „önszámlázás” kifejezés feltüntetésével jelölni kell a számlán.

A közösségi mentes értékesítésnél az időszaki elszámolás során le kell zárni a hónapot, az elszámolási időszak 1 hónapnál nem lehet hosszabb. A közösségi mentes értékesítés előlege nem számla kibocsátási alap.

A NAV által közzétett, részletes számlázási szabályok:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § szerint 2013. január 1-jétől a számla kötelező adattartalma a következő:

„a) a számla kibocsátásának kelte;

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy

db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy

dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

j) az alkalmazott adó mértéke;

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;

o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;

p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;

r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.”

A felsoroltak közül a d) pont dc) alpontjában, a h) pontban és az l) pontban szereplő adatok új előírásként szerepelnek, míg a többi, változással érintett pontokban [n), p) és q)] szereplő adatokra vonatkozó előírások lényegében pontosítják, hogy az oda tartozó speciális jogügyletek esetében konkrétan milyen kifejezések tüntetendők fel a számlán. 

A vevő adószáma (annak első nyolc számjegye)

A d) pont dc) alpontjában szereplő kötelezettség, mely szerint a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője adószámának (csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának) első nyolc számjegyét fel kell tüntetni a számlán abban az esetben, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított általános forgalmi adó eléri vagy meghaladja a 2 000 000 forintot, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 31/B. § (2) bekezdésében előírt számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettséggel van összefüggésben. A dc) alpontban szereplő kötelezettséget az Áfa tv. a belföldön letelepedett adóalanyra írja elő kötelezően, a belföldön nem letelepedett („csak” áfa regisztrációval rendelkező külföldi) adóalanyok számára a vevő adószámának feltüntetése nem kötelező, azonban  ez – ezesetben is, mint bármely más kötelező adattartalmon kívüli információ feltüntetése – lehetőségként adott az adóalany számára. Az Art. 31/B. §-a szerinti nyilatkozattételi kötelezettség azonban a feltételek fennállása esetén valamennyi belföldön nyilvántartásba vett  áfa alanyra vonatkozik függetlenül attól, hogy  belföldön letelepedett-e.

A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés

A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést annak az áfa alanynak kell feltüntetni a számlán, aki/amely adóalany az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választotta, és az olyan számlán kell feltüntetni, amelyet a pénzforgalmi elszámolás időszakában általa belföldön teljesített olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsát ki, mely után az általa fizetendő adót az Áfa tv. 196/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján pénzforgalmi szemléletben állapítja meg. Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra nem vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás (pl. az Áfa tv. 10. § a) pontja vagy 89. § -a szerinti ügyletek), akkor az ilyen ügyletről kibocsátott számlán nem kell a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést feltüntetni akkor sem, ha az a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesül.

Az „önszámlázás” kifejezés

Az Áfa tv. 169. § l) pontja alapján az „önszámlázás” kifejezést akkor kell feltüntetni a számlán, ha a számlát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő állítja ki. A számla-kibocsátási kötelezettséget a teljesítésre kötelezett adóalany helyett a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany is teljesítheti az Áfa tv. 160-162. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazva. Az „önszámlázás” kifejezést a feltételek megléte esetén akkor is fel kell tüntetni a számlán a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, ha a teljesítésre kötelezett belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és akkor is, ha a teljesítésre kötelezett külföldi (belföldön áfa alanyként nem regisztrált) adóalany.

Egyéb, kötelezően alkalmazandó kifejezések

Az Áfa tv. 169. § n) pontja értelmében, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, akkor a „fordított adózás” kifejezést, a p) pontja értelmében az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezést, a q) pontja értelmében pedig az Áfa tv. XVI. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezést kötelező a számlára rávezetni.

Fontos, hogy az idézőjelben szereplő, az előzőekben részletesen bemutatott szövegfordulatokat, kifejezéseket az előírtaknak megfelelően kell a számlán szerepeltetni. Az Áfa tv. 178. § (2) bekezdése értelmében ugyanakkor a számlát nem csak magyar, hanem bármely élő idegen nyelven ki lehet állítani. Abban az esetben, ha a számlát nem magyar nyelven, hanem más nyelven állítják ki, az idézőjelben szereplő szövegfordulatokat is a számla kiállítása nyelvének megfelelő nyelven kell feltüntetni (pl. angol/német/francia nyelv használata esetében a megfelelő kifejezések „fordított adózás” esetén „Reverse charge/ Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers / Autoliquidation”, „pénzforgalmi elszámolás” esetén „Cash accounting/ Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten‘ (Kassenbuchführung)/ Comptabilité de caisse”,  „önszámlázás” esetén pedig „Self-billing/Gutschrift/Autofacturation”).

Forrás: NAV

5 komment

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

salapapa · http://salapapa.hu 2013.01.04. 23:05:30

nagyon szerettem a jószakit, szívesen áldoznék is a kreditfeltöltésért. nem is lenne ezzel semmi bajom.
annyi a gáz, hogy pl AUTÓVILLAMOSSÁGISKÉNT bejelöltem, hogy 5km-es körzetben vállalok melót és meghatároztam, miket.
erre jön olyan kérés (300KREDITÉRT!!!), hogy józsiherebasznádon a modem ledje pirosan világít, vagy a nyóckerben beszart a TV-je.
mi a szar közöm van hozzá?!
megjelöltem? - nm.
levonta a kreditet? - le
küldtem emailt a csapatnak, hogy ez így elég vicces? - igen
válaszoltak? - nem!
így kell tönkretenni egy két éve tökéletesen működő dolgot. BRAVÓ!

salapapa · http://salapapa.hu 2013.01.04. 23:09:29

bocsánat, ez lemaradt:
300 kredit = 300 Ft
amikor bevezették a kreditet, egy hét alatt ment le az "ajándék" 2000 kredit a fent leírtak miatt. kis túlzással mondhatom, hogy 1 év alatt összesen nem volt annyi érdeklődő, mint abban az egy hétben.

dvdnam 2013.01.05. 21:42:12

@salapapa: Mikor és milyen email címről írtál nekünk ezzel kapcsolatban? Kérlek, küldd el újra. Minden emailt meg szoktunk válaszolni, de úgy látszik, hogy ez valamiért kimaradt. Elnézést kérünk. Egyébként a kreditek visszaigénylésére az Egyenleg (www.joszaki.hu/egyenleg) oldalon van lehetőség, az adott munka sorában található "Nem valós?" vagy "Ügyfél lemondta?" linkre kattintva.

dvdnam 2013.01.05. 21:45:13

@salapapa: 1 kredit az alapesetben 1 forint, de lehet ezt csökkenteni, például ismerős szakemberek meghívásáért ajándék krediteket adunk, illetve nagyobb összegű pénzfeltöltéseknél is adunk ajándékkrediteket (a csomagjainkat itt láthatod: joszaki.hu/images/arak.png

Ha esetleg nem minden részlet tiszta a kreditekkel kapcsolatban, olvasd el az erről szóló írásunkat: joszaki.hu/kreditek

salapapa · http://salapapa.hu 2013.02.01. 13:16:43

@dvdnam: nnno, leveleztünk. sikertelenül.
amikor az ember leüt a klavival egy karaktert nem azt jelenti, hogy az egyiket átugorjuk, a másikat értelmezzük. részleteiben, összességében kell egy levelet elolvasni, majd értelmezni!
külditek a linkeket, hogy ezt meg azt olvassam el. én veletek ellentétben átrágtam magam és annak megfelelően cselekedtem.
akivel leveleztem az vagy diszlexiás, vagy csak simán nem érdekelte mit írok és levelem értelmezése nélkül droidként nyomta nekem az idézeteket, linkeket.
EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK, NEM MŰKÖDHET!
sajnos tartom a fentebb leírtakat. sajnálom. :/